(c) DM
[Údaje o knížce] - [Informace z obálky knížky] - [Úvody do kapitol] - [Recenze]

Čas opovržení

------======------

Údaje o knížce

Autor Andrzej Sapkowski
Název "ČAS OPOVRŽENÍ"
Druhá část ságy o Geraltovi a Ciri
Překlad Stanislav Komárek
Ilustrace Jana Komárková
Vydavatel Leonardo, Ostrava 1996

------======------

Informace z obálky knížky

Chandler udělal z detektivky psychologický
román a podobně Sapkowski - z příběhu
o bojích s draky vytvořil literaturu nejvyšší
úrovně.

"Zycie Warszavy"

------======------

Úvody do kapitol

Od krve máš ruce, Falko,
od krve máš šat.
Shoř, shoř, Falko.
Za všechny svoje zlé činy,
V mukách, v ohni budeš plát!


Dětská písnička zpívaná při pálení loutky Falky
Během svátku Saovine.


KAPITOLA PRVNÍ

   Exorcisté; též zaklínači,pejor. vědmáci, u Nodlingů (od-
kaz) tajuplná, elitářská kasta šamanů - bojovníků, původně
patrně odnož druidů (odkaz). V lidové představivosti byli
e. nadáni magickou mocí a nadlidskou energií, umožňující 
jim zápolit se zlými duchy, netvory a temnými silami. Dle
některých pramenů bylo ve skutečnosti jejich mistrovství
v ovládání zbraně druhdy zneužíváno vladyky Severu ve vzá-
jemných válkách, běžných v oněch dobách. Při boji upadali
e.  do  transu  vyvolávaného  pravděpodobně  autohypnózou
a narkotiky. Bojovali pak se slepou urputností, zcela necitli-
ví na bolest a dokonce i na vážná zranění, což posilovalo
obecnou víru v jejich nadpřirozené schopnosti. Naopak teo-
rie, podle níž byli e. produkty mutací či genetických operací,
nebyly potvrzeny. U Nordlingů vystupují e. jako hrdinové
četných pověstí lidové slovesnosti (srov. F. Delannoy, "Mýty
a legendy národů Severu").
 

                      Effenberg a Talbot:
              "Encyklopedia Maxima Mundi, sv. V"


KAPITOLA DRUHÁ

   Tvrdit, že jsem ji znal, by bylo přeháněním. Myslím, že
kromě  zaklínače a čarodějky ji doopravdy  neznal  nikdo.
Když jsem ji spatřil poprvé, neučinila na mne veliký dojem,
přestože se to událo za prazvláštních okolností. Někteří tvr-
dili, že ihned, od prvního setkání cítili závan smrti, kráčející
za onou dívkou. Mě se zdála zcela obyčejná, třebaže jsem
věděl, že obyčejná není - právě proto jsem se usilovně snažil
vysledovat, objevit, vycítit v ní tu její neobyčejnost. Leč nic
jsem nepozoroval, nic jsem necítil. Nic, co by mohlo být
předtuchou anebo předzvěstí pozdějších tragických událostí.
Těch, jichž byla příčinou. A těch, jež sama způsobila.

                            Marigold:
                      "Půl století poezie"


KAPITOLA TŘETÍ

   Beru si tě a ostávat chci při tobě ve dne v noci, ve zdraví
i v nemoci, v dobrém i zlém, ať bude naším údělem štěstí či
svízel, neb srdcem celým tě miluji a milovat tě slibuji, dokud
nás smrt nerozdělí.

                   Starodávná svatební formule 

   Co víme o lásce? Láska je jako hruška. Hruška je sladká
a má určitý tvar. Zkuste přesně definovat tvar hrušky.

                            Marigold:
                       "Půl století poezie"


KAPITOLA ČTVRTÁ

   Teleport Lara, zvaný rovněž jménem svého objevitele Be-
naventův portál:
   Lokalita: ostrov Thanedd, nejvyšší poschodí Věže Racka.
   Status: stálý, časem aktivní.
   Funkční princip: neznámý.
   Destinace: neznámá. Dekalibrován patrně vlivem samo-
volného rozpadu, nejsou vyločena četná rozvětvení.
   Výstraha: chaotický teleport, smrtelně nebezpečný. Jaké-
koli experimentování kategoricky zakázáno. Ve Věži Racka
a v nejbližším okolí není dovoleno užívat magie, zejména 
magie teleportační. Kapitula vyjímečně zvažuje žádosti o po-
volení vstupu do Tor Lara a prohlídku portálu. Pro podání
žádosti je potřebná zpráva o zahájené výzkumné práci a spe-
cializace v oboru teleportace.
   Bibliografie: Geoffrey Monck "Magie Staršího Lidu";
Immanuel Benavent "Portál z Tor Lara";  Nina Fioravanti
"Teorie a praxe teleportace"; Ransant Alvaro "Brány ta-
jemství".

           Prohibita (Soupis zakázaných artefaktů);
                    "Ars Magica, Ed. LVIII"


KAPITOLA PÁTÁ

   Evertsen Peter; * 1234,  zplnomocněnec císaře Emhyra
Deithwena a jeden z faktických tvůrců moci Císařství. Vrch-
ní komoří armády v období severních válek (odkaz), od r.
1290  nejvyšší pokladník koruny.  V závěrečném údobí Em-
hyrovy vlády povýšen do hodnosti koauditora Císařství. Za
panování císaře Morvrana Voorhise falešně obviněn ze zne-
užití pravomoci, odsouzen a uvězněn. + 1301 na hradě Win-
neburgu.  Posmrtně rehabilitován  císařem  Ianem Calweitem
v r. 1328.
 

                      Effenberg a Talbot:
               "Encyklopedia Maxima Mundi, sv. V"


   Třeste se, neboť přichází Ničitel Národů. Země vaše budou
zpustošeny a přerozděleny novým vlastníkům. Města vaše bu-
dou pobořena a vylidněna. Netopýr, výr a havran se usídlí
v domech vašich, stanou se hnízdišti hadů.

                       Aen Ithlinnespeath


KAPITOLA ŠESTÁ

   Záhadou pro nás jest, že jednorožec, byť stvoření převeli-
ce plaché a lidem se vyhýbající, potká-li pannu, jež nikdy
doposud s mužem tělesně neobcovala, bez bázně za ní půjde,
poklekne a hlavu jí na podolku složí. Prý v dobách minulých
byly i panny takové, kteréžto z této skutečnosti obživu sobě 
učiniti zamýšlely; po dlouhá léta v cudnosti a neposkvrně-
nosti setrvávali, aby lovcům jako vábničky vzácných jedno-
rožců sloužiti mohly. Nastojte ze skušenosti vyšlo najevo, že
jednorožec výlučně za mladou pannou přijde, neb panna vě-
ku pokročilejšího jest mu lhostejná. Moudrý tvor je si nade
vší pochybnost vědom, že nad míru v nedotčenosti panenské
zůstávati, jest věcí podezřelou a přirozenosti odporující.

                          "Physiologus"


KAPITOLA SEDMÁ

   Když byl pod její hranicí vznícen oheň a když ji zachvátily
plameny,  počala ta zlořečená žena  lát  na náměstí  shro-
mážděným  rytířům,  baronům,  čarodějům  i  městským  radním
slovy tak strašlivými, že všechny ovládlo zděšení.  Třebaže
předtím byla hranice pouze  čerstvými poleny obložena,  aby
ta lítice předčasně  ducha nevypustila  a  mukám ohně neu-
nikla, nyní  bylo ve chvatu poručeno suché palivo přiložit
a popravu jak možná nejrychleji zakončit. Leč v ženštině té
vězel nepochybně démon,  neboť se již škvařila,  než sebe-
menšího nářku nevydala, toliko ještě příšernější kletby na je-
jich hlavy sesílala.
   "Zrodí se mstitel z mé krve!" zvolala hlasem velikým. "Po-
vstane ze zhanobené Starší Krve ničitel zemí a národů! On
pomstí má muka! Smrt, záhubu a pomstu vám všem a pokole-
ním vašim!"
   To stačila vykřičet, nežli ji oheň pohltil. Tak zhynula Fal-
ka, takový trest podstoupila za všechnu prolitou krev.

                       Roderick de Novembre:
                   "Historie světa, svazek II."

[ Hlavní Strana ]

------======------

© '98 by Milan Dian
Poslední úprava: 24. ledna 2000
dian@atrey.karlin.mff.cuni.cz