(c) DM
[Údaje o knížce] - [Informace z obálky knížky] - [Úvody do kapitol] - [Recenze]

Křest ohněm

------======------

Údaje o knížce

Autor Andrzej Sapkowski
Název "KŘEST OHNĚM"
Třetí část ságy o Geraltovi a Ciri
Překlad Stanislav Komárek
Ilustrace Jana Komárková
Vydavatel Leonardo, Ostrava 1997

------======------

Informace z obálky knížky

ANDRZEJ SAPKOWSKI
NEJPOPULÁRNĚJŠÍ AUTOR FANTASY
V ČESKÉ REPUBLICE

CENA AKADEMIE SCIENCE FICTION,
FANTASY A HORORU

1995 KREV ELFŮ
1996 ČAS OPOVRŽENÍ

CENA IKAROS ČASOPISU IKARIE

1993 ZAKLÍNAČ
1994 MEČ OSUDU
1996 KREV ELFŮ

CENA ČS. FANDOMU LUDVÍK

1993 ZAKLÍNAČ


------======------

Úvody do kapitol

Through these fields of descruction
Baptisms of fire
I've watched all your suffering
As the battles raged higher
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms...

DIRE STRAITS


KAPITOLA PRVNÍ

   Tehdy řekla věštkyně zaklínači: "Toto je moje rada: obuj
boty železné a do ruky vezmi berlu taktéž železnou. Běž v že-
lezných botách na sám konec světa,  cestu před sebou že-
leznou holí ohledávej a vlastními slzami skrápěj. Jdi ohněm
i vodou, nezastavuj se, zpátky se neohlížej. Až prošlapeš že-
lezné podrážky, až odřeš železnou hůl, až větrem a žárem
vyschnou tvé oči tak, že již nebudou schopny ani slzu uronit,
pak dospěješ na konec světa. Tam snad nalezneš to, co hle-
dáš, to, co miluješ. Kdož ví."
   Zaklínač tedy šel. Šel ohněm i vodou, za sebe se neohlížel.
Než nevzal si železné boty, ani berlu. Vzal si svůj zaklí-
načský meč. Neposlechl slova věštkyně. A dobře učinil, po-
něvadž to byla mizerná věštkyně.
 

                        Flourens Delannoy:
                        "Bajky a pohádky"


KAPITOLA DRUHÁ

   Poznal jsem v životě mnoho vojáků. Znal jsem hejtmany
a vojvody, jenerály i maršály, vítěze nesčetných tažení a bi-
tev. Naslouchal jsem jejich vyprávění a pamětem. Vídával 
jsem je sklánět se nad mapami, zaktreslovat do nich barevné 
linky a šipky, plánovat, vymýšlet strategie. V té papírové vál-
ce vždy všechno klapalo, všechno fungovalo, vše bylo jasné
a ve vzorném pořádku. Tak to musí být, vysvětlovali mi.
Armáda je především pořádek a řád. Vojsko se bez pořádku
neobejde.
   Tím podivnější je, že co se týče pořádku, opravdová válka
- a několik opravdových válek jsem viděl - neodbytně připo-
míná hořící bordel.


                           Marigold:
                      "Půl století poezie"


KAPITOLA TŘETÍ

   Mandragora; jinak pokřín, rostlina z čeledi lilkovitých.
Bylina bez stonku, s růžicí přízemních listů a řepkovitým ko-
řenem, v němž je možno dopatřiti se tvaru liské postavy.
M. officinalis a M autumnalis se v nevelké míře pěstuje ve
Vicovaro, Rowanu a Ymlacu, divoce roste již jen ojediněle.
Jedlé bobule, zprvu zelené, zráním žloutnoucí, je možno na-
kládati do octa, listy se užívalí coby léčivá droga. Kořen m.
(radix mandragorae) je dnes ceněn v medicíně a farmacii.
Dříve mu byl přisuzován mimořádný význam zvláště v pově-
rách národů Severu;  býval upravován  do podoby  figury
lidské - mužíčka (alraunmänchen), oblékán dokonce do šati-
ček a uchováván v příbytcích coby ceněný amulet. Měl zajiš-
ťovat ochranu před chorobou, přinášet štěstí ve hře i soud-
ním sporu,  ženám zaručovat plodnost a snadné slehnutí.
Kořen m. byl vyhledávaným obchodním artiklem, jehož cena
mohla dosáhnout až šedesáti florénů za kus. V tomto obcho-
dě býval nezřídka z neznalosti anebo s podvodným záměrem
zaměňován za kořen rulíku (odkaz). M. bylo taktéž užíváno 
při čarování jako ingredience do magických melanží a sa-
mozřejmě jedů. Zlomocné kejkle s kořenem m. bývaly častým 
obviněním v dobách honů na čarodějnice, příprava jedu z m.
byla předmětem vyšetřování v travičském procesu Lucrezie
Vigo (odkaz). Jedů a elixírů z m. měla údajně používat rov-
něž legendární Filipa Alhard (odkaz).

                      Effenberg a Talbot:
              "Encyklopedia Maxima Mundi, sv. XI"


KAPITOLA ČTVRTÁ

   Upír: čili vampýr, jest člověk nemrtvý, Chaosem zploze-
ný. Prvé své žití pozbyvše, druhé toliko v nočních temnotách
prožívá. Pouze bledé světlo měsíce snáší, vstává tedy za svi-
tu luny z rovu, napadá spící lidi, s největší oblibou mladé
ženy, a aniž by je ze sna probudil, saje jejich sladkou krev.

                         "Physiologus"

   Venkované česneku v hojné míře pojedli a pro jistotu si
kolem krků též věnce česnekové zavěsili. Zvláště ženy si celé
paličky česneku pozastrkávaly, kam jen bylo možno. Celá
ves páchla česnekem horrendum, soudili tedy kmáni, že jsou
v bezpečí, že jim vampýr újmy neučiní. Převeliký byl jejich
údiv, když vampýr o půlnoci přiletěl a zhola se nepolekal, na-
opak náramně do smíchu se dal, zuby skřípal a šprýmoval:
"Dobře, že jeste se okořenili. Hned se do vás pustím a nalo-
žené maso je mi více po chuti. Tak se ještě vzájemně osolte
a opepřete a nezapomeňte na hořčici."

                      Sylvester Bugiardo:
                       Liber Tenebrarum,
              aneb Kniha událostí hrůzostrašných,
         leč pravdivých, naukou nikdy neexplikovaných

Měsíc svítí, upír letí košulenka tenká, bojí se panenka!
Lidový popěvek


KAPITOLA PÁTÁ

   Operace "Centaurus" se brigáda zůčastnila jako vyčle-
něná jednotka IV. Jízdní Armády, doplněná navíc třemi rota-
mi verdenské lehké kavalerie, které jsem přidělil k bojové 
skupině "Wreemde".  Dále jsem z brigády vyčlenil operační
bojové skupiny "Siewers" a "Morteisen", každou o síle čtyř
švadron. Podobné rozdělení se již předtím osvědčilo při ae-
dirnské kampani.
   Z místa soustředění u Drieschotu jsme se pohnuli v noci ze
čtvrtého na pátého srpna. Rozkaz všem jednotkám zněl: do-
sáhnou  linie  Widort-Carcano-Armeria  získat kontrolu nad
brody přes Inu, ničit jednotky nepřítele, ale vyhýbat se větším
ohniskům  odporu.  Zakládáním  požárů,  zvláště  nočních,
osvětlovat cestu divizím IV. Armády, šířit paniku mezi civil-
ním obyvatelstvem a vyvolat ucpání dopravních tepen v týlu
nepřítele uprchlíky.  Předstíráním obchvatných manévrů tla-
čit relativně malými silami nepřátelská vojska do skutečného
obklíčení.  Exemplárními eliminacemi  vybraných skupin  za-
jatců a civilního obyvatelstva vzbuzovat strach, vyvolávat pa-
niku a podrývat morálku nepřítele.
   Výše uvedené úkoly splnila brigáda s mimořádným slu-
žebním nasazením.

                           Elan Trahe:
                       Za císaře a vlast.
        Cesta bojové slávy VII. Daerlanské jízdní brigády
KAPITOLA ŠESTÁ

   Královna pravila: "Mne o milost nepros, nýbrž ty, kterým
jsi svými čáry ublížila. mělas odvahu ke zlým činnům, měj
odvahu i nyní, když se blíží trest. Není v mé moci zbavovati
hříchů." Na ta slova blýskla elfská vědma zlýma očima a vy-
křikla: "Má zhouba je nedaleko, královno, leč ani tebe ne-
mine pád.  V hodině  strašné  smrti  vzpomeneš  na Laru 
Dorren a její kletbu. Věz, že mé prokletí postihne tebe a tvé
potomstvo až do desátého kolena."  Když však seznala, že
v prsou královny bije statečné srdce, přestala záludná elfská
čarodějka lát a hrozit a počala jako fena skučet a škemrat
o smilování ...

             "Legenda o Laře Dorren"; lidské podání


   ... však žádné prosby neobměkčily kamenná srdce Dh´oi-
ne, ukrutných lidí. Když Lara Dorren, neprosíc již o lítost pro
sebe, leč jen a jen pro své dítě, chytila se dveří kočáru, na
rozkaz královny udeřil jeden z katanů mečem a uťal Laře
prsty. Té noci, za únorových mrazů, vydechla Lara naposled,
rodíc na návrší dcerušku, kterou uchránila posledním zbyt-
kem tepla, jenž zůstal v jejím zmučeném těle. Bylo to v noci,
uprostřed sněhu a ledu, leč na kopci v tu chvíli zapanovalo
jaro a rozkvetly kvítky feainnewedd. Do dnešního dne rostou
tyto květiny jen na dvou místech: v Dol Blathanna a na ná-
vrší, kde skonala nešťastná Lara Dorren aep Siadhal.

             "Legenda o Laře Dorren"; elfské podáníKAPITOLA SEDMÁ

   Itlina; správně Ithline Aegli, dcera Aevenien, legendární
elfská léčitelka, astroložka a jasnovidka. Proslulost získala
věštbami, z nichž nejslavnější je Aen Ithlinnespeath - Itli-
nino  Proroctví.  Mnohokrát  opisovanému  a  rozšiřovanému 
proroctví se v různých obdobích dostávalo značného věhla-
su a text byl neustále doplňován komentáři, klíči a vysvět-
livkami, které věštby přizpůsobovaly aktuální situaci, což
posilovalo  přesvědčení  o Itlinině nadpřirozené schopnosti
vidění do budoucna.
   Tvrdí se, že I. předvídala Severní války [1239 - 1268](od-
kaz), tři morové epidemie [1268, 1272, 1294], krvavou Válku
dvou jednorožců [1309 - 1318] (odkaz)  a  vpád Haaků [1350] 
(odkaz). Údajně měla též předpovědět od konce XIII. st. pozo-
rované klimatické změny - tzv. "Bílou Zimu" (odkaz), kterou
lidská pověra považovala za konec světa a spojovala s před-
povězeným  příchodem  Ničitelky (odkaz).  Tato predikce se 
stala  záminkou  k osudným  honům  na čarodějnice [1272 - 
1276] a zavinila tak smrt mnoha nešťastných dívek a žen, po-
važovaných za inkarnaci Ničitelky. V současnosti je I. ně-
kterými  badateli  považována  za mýtickou postavu a její
Proroctví  za mnohem později vyprodukované apokryfy a dů-
myslný literární podvrh.

                       Effenberg a Talbot:
              "Encyklopedia Maxima Mundi, sv. VIII"


[ Hlavní Strana ]

------======------

© '98 by Milan Dian
Poslední úprava: 24. ledna 2000
dian@atrey.karlin.mff.cuni.cz