(c) DM
[Údaje o knížce] - [Informace z obálky knížky] - [Úvody do kapitol] - [Recenze]

Krev Elfů

------======------

Údaje o knížce

Autor Andrzej Sapkowski
Název "KREV ELFŮ"
První část ságy o Geraltovi a Ciri
Překlad Stanislav Komárek
Ilustrace Jana Komárková
Vydavatel Leonardo, Ostrava 1995

------======------

Informace z obálky knížky

PRVNÍ ROMÁN
KRÁLE POLSKÉ FANTASY

Meč, magie a vyzvědačské intriky.

Geralt, Ciri, Yennefer, Triss Ranuncul,
Yarpen Zigrin a další známí a oblíbení
hrdinové ze Sapkowského povídek poprvé
na stránkách románu, v němž se odehrává
boj o osud světa.

Zaklínač pečuje o plamen, který může
zapálit celý svět.

------======------

Úvody do kapitol

Elaine blath, Feainnewedd
Dearme aen a'cáelme tedd
Eigean evelienn deireádh
Que'n esse, va en esseáth
Feainnewedd, elaine blath!

Pěkný kvítek, Dítě Slunce
Vyrostlé ze šťastného dne
Vše se končí
(?)
Dítě Slunce, Pěkný kvítek!


"Kvítek", ukolébavka a oblíbené rozpočitadlo elfských dětí.


KAPITOLA PRVNÍ

   Vskutku, pravím vám, nyní nadchází věk meče a sekyry, 
věk vlčí. Nadchází čas Bílé Zimy a Bílého Světla, čas Ší-
lenství a nenávisti; Tedd Deirádh - Čas Konce. Svět zahy-
ne v mrazu a neobrodí se, než východem nového slunce. 
Znovuzrodí se ze Starší Krve - Hen Ichaer, ze zasetého zrna. 
Ze zrna, které nevzejde, anobrž vyšlehne plamenem.
   Ess´tuath esse! Tak se staniž! Očekávejtež znamení! Jaká 
znamení to budou, ohlašuji vám: ponejprv zrudne země krví 
Aen Seidhe, Krví Elfů ... 

              věštba Ithlinne Aegli aep Aevanien:
                      Aen Ithlinnespeath


KAPITOLA DRUHÁ

   Pravdou jest, že nenalezneš ničehož odpudivějšího nad
ona monstra, vědmáky zvaná, kterážto stojí proti vší přiroze-
nosti, neb jsou zplozenci ohavného bosoráctví a démonů
vzývání. Jsouť lotry beze cti, svědomí a zábran, pravými
stvůrami pekel, pouze krveprolévání schopnými. Proto není
pro vědmáky místa mezi lidmi.
   Kaer Morhen pak, jež jest peleší těchto vražedníků,
místem, kde své zvrhlé rejdy provádějí, musí býti smeteno
z povrchu zemského a místo, na němž stálo nechť je posypá-
no solí a salnitrem.

                          Anonymus,
             "Monstrum čili Vědmáka vypodobnění"

   Netolerance a pověry odjakživa doprovázely lidskou
hloupost a nikdy, jsem si jist, nebudou z našeho světa
z gruntu vykořeněny, neboť stejně tak věčné jsou jako hlou-
post samotná. Kde se nyní tyčí pohoří bude se jednou vlniti
oceán; kde je dnes mořské dno, bude jednoho dne poušť. Leč
hloupost zůstane hloupostí. 
                      Nicodemus de Boot,
            "Meditace o životě, úspěchu a štěstí"


KAPITOLA TŘETÍ

   Třetího dne zemřely všechny děti, vyjma jediného - ne-
volníka věku asi desíti let. Tento, až doposud zachvácen
silnými konvulsemi, upadl nyní do stavu hlubokého obluzení.
Jeho oči získaly skelný výraz, neustále se zachytával rukama
pokrývek anebo jimi tápal ve vzduchu, jakoby se pokoušel
lapat vznášející se chmýří. Jeho dech byl hlasitý a chraptivý,
na kůži mu vystoupil studený a lepkavý pot. Tehdy mu byla
vpravena do žíly další dávka mixtury. Vyvolala krvácení
nosní sliznice, jeho kašel se změnil v dávení, až nakonec sle-
dovaný ochabl a upadl do hluboké katalepsie.
   Po následující dva dny symptomy setrvávaly. Během času
však pokožka přestala vylučovat pot, stala se suchou a ho-
rečnatě rozpálenou; puls ztratil původní sílu a znatelně se 
zpomalil, leč nepřestal být hmatný. Sledovaný se ani jednou
neprobral, ani jednou nevykřikl.
   Konečně nadešel den sedmý. Chlapec se probudil z mrá-
kot, otevřel oči. A jeho oči byly jako oči zmije.

                     Carla Demetia Crest,
        "Zkouška Trav a další tajné praktiky morhenské,
                  na vlastní oči sledované.",
      Manuskript výlučně pro potřeby Čarodějné Kapituly.


KAPITOLA ČTVRTÁ

   Na horním toku řeky jsme dorazili k jejich městům. Vzbu-
zovala dojem, že jsou celá utkána ze závojů jitřní mlhy,
z nichž se vynořovala našim očím. Připadalo nám, že za
chvíli zmizí, rozplynou se ve větru, který čeřil vodní hladinu.
Stály tam paláce bílé jako květy nenufaru, věže jakoby sple-
tené z břečťanových úponků, mosty klenoucí se nad vodou
jako smuteční vrby. Setkali jsme se též s jinými divy, pro něž
jsme hledali jména a názvy. A měli jsme již jména a názvy
pro vše, co v tomto novém, obrozeném světě spatřily naše
oči. Poznenáhlu, kdesi v odlehlých zákoutích naší paměti
jsme nalézali přízviska draků a gryfů, jména sirén a nymf
a sylfid a dryád,  bílých jednorožců,  přicházejících za
soumraku k napajedlu a sklánějícíhc k vodě ušlechtilé hlavy.
Vše jsme pojmenovávali.  Vše se  nám tak stávalo  známé 
a blízké - naše.
   Kromě nich! Oni, byť nám tak podobní, byli cizí, tak ne-
pochopitelně cizí, že jsme pro jejich cizotu dlouho nedokáza-
li najít název ani jméno.

                        Hen Gedymdeith,
                        "Elfové a lidé"

   Dobrý elf, mrtvý elf.

                 polní maršál Amatus Raupeneck


KAPITOLA PÁTÁ

   Potloukají se krajem, dotěrní a neodbytní, sami se své-
volně označujíce za protivníky zla, lovce vervolfů a přemoži-
tele vampýrů, na lehkověrných vydírají odměnu. S takto
nestydatě uloupenými penězi táhnou pak dál, aby se v nej-
bližším místě obdobných švindlů dopouštěli. Nejsnáze je jim
vetříti se do chalupy poctivého, leč nevědomého a prostodu-
chého usedlíka, kterýž veškeré pohromy a nešťastné náhody
má snahu neuváženě přičítati na vrub čárům, nepřirozeným
tvorům i netvorům, působení všelijakých planetníků či zlých
duchů. Namísto k bohům se modliti, do svatyně hojné oběti
přinášeti je takovýto prosťáček ochoten dáti poslední svůj
groš podlému vědmákovi v nepodložené víře, že zaklínač - 
bezbožný proměněnec - jeho neštěstí odvrátí a jeho úpadku
zabrání.

                          Anonymus,
             "Monstrum, čili Vědmáka vypodobnění"


   Nemám nic proti zaklínačům. Ať si klidně loví upíry.
Hlavně ať platí daně.

               Radowid III Smělý, král Redanie


   Hledáš-li spravedlnost - najmi zaklínače.
 
    Nápis na zdi Právnické fakulty University v Oxenfurtu


KAPITOLA ŠESTÁ

   Vražda provždy zůstane vraždou - bez ohledu na motivy
a oklonosti. Proto ti, kteří prolévají krev anebo krveprolévá-
ní připravují, jsou lotry a vrahy - bez ohledu na svůj původ
a postavení, ať jsou to králové, knížata, vojevůdci či soudci.
Nikdo z těch, kdož osnovají a užívají násilí, nemá právo po-
važovat se za něco lepšího než za sprostého zločince. Poně-
vadž každé násilí ze svého založení nevyhnutelně vrcholí
zločinem.

                      Nicodemus de Boot,
             "Meditace o životě, štěstí a úspěchu"


KAPITOLA SEDMÁ

   Čarodějem se nikdo nerodí. Stále víme příliž málo o ge-
netice  a  mechanismech  dědičnosti.  Příliž  málo  času
a prostředků věnujeme na výzkum.  Žel, pokusy o dědičné
přenášení magických  schopností můžeme  sledovat neustále,
způsobem,  takříkajíc,  svévolným.  Výsledky pak  lze po-
měrně často spatřit v městských stokách či pod schodišti
chrámů. Setkáváme se s idioty a kataleptiky, slintajícími
a pomočujícími se proroky, s pomatenými vesnickými věšt-
kyněmi a divotvůrci, s dementy, jejichž mozky zdegenerovala
zděděná, leč nekontrolovaná Moc.
   Tito idioti a kreténky mohou mít potomstvo, mohou mu pře-
dávat své schopnosti a degenerovat dál a dál. Je někdo scho-
pen předvídat a odhadnout, jak by mohl vypadat poslední
článek tohoto řetězu?
   Většina  z nás,  mágů,  pozbývá schopnost prokreace
v důsledku somatických poruch  a změn činnosti hypofýzy.
Přesto někteří - či spíše některé - ovládnou tajemství magie,
aniž ztrácejí schopnost rozmnožování. Mohou počít i porodit
- a mají troufalost považovat to za štěstí a požehnání.
   Avšak já opakuji, čarodějem se nikdo nerodí a nikdo se
jako čaroděj narodit nesmí! Vědoma si závažnosti toho, co
nyní napíšu, odpovídám na dotaz položený na Konventu v Ci-
daris.  Odpovídám jednoznačně a kategoricky. Každá z nás
se musí rozhodnout, čím chce být - čarodějkou nebo matkou.
   Je  bezpodmínečně  nutné sterilizovat  všechny mladé
adeptky. Bez výjimky.


                       Tissaia de Vries,
                       "Otrávené zřídlo"

[ Hlavní Strana ]

------======------

© '98 by Milan Dian
Poslední úprava: 24. ledna 2000
dian@atrey.karlin.mff.cuni.cz